Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), конституисан је 1977. године интеграцијом Завода за селекцију стоке и матично књиговодство (основан 1952. године) и Центра за унапређење пољопривредне производње НР Србије (основан 1958. године).

Од свог настанка до данас пролазио је кроз различите видове организације, а данас је еминентна научноистраживачка установа из области пољопривреде, са вишедеценијским искуством, која рад базира на три поља:

истраживање – трансфер знања – саветодавство.

Стручни тим Института чине реномирани научни радници, истраживачи и стручњаци из најзначајнијих области пољопривреде: ратарства и повртарства, сточарства, воћарства и виноградарства, заштите биља и агроекономије, који својим знањем дају одговоре мултидисциплинарним захтевима савремене пољопривреде.

Окосница научно истраживачког рада је у биотехничким наукама, односно примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања из области пољопривреде и руралног развоја, у сагласности са приоритетима Министарства просвете, науке и технолошког развоја за област пољопривреде, хране и биотехнологије, као и са Стратегијом пољопривредног и руралног развоја Републике Србије.

Кроз научно истраживачки рад Институт даје допринос унапређењу производње здравствено исправне хране и обезбеђењу прехрамбене сигурности становништва, економској исплативости и одрживом животу у руралним срединама, суочавању са изазовима климатских промена и изналажењу решења и нових могућности у рационалном коришћењу ресурса у пољопривреди и др.

У циљу ефикасне примене најсавременијих научних достигнућа у пољопривреди. Институт за мисију има подизање нивоа знања и вештина пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача. Он чини јединствену спону, повезујући заједничке циљеве Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Директним трансфером знања до саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби доприноси унапређењу пољопривреде и руралног развоја Србије.

Како би одговорили на изазове са којима се суочавају пољопривреда Србије Институт успоставља сарадњу и размењује знања и искуства са научним институцијама и пољопривредним саветодавним службама из региона, ЕУ и шире.