Оглас

На основу одредбе члана 62 став 9 Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник РС” број 49/2019), члана 24 Статута Института за примену науке у пољопривреди и Одлуке Управног одбора Института бр. 31/ 5 од 17.01.2023. године

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Београд, Булевар деспота Стефана 68б

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

____________________________________________________________________________________

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

____________________________________________________________________________________

Директор се именује на период од 4 (четири) године, а радни однос у Институту се заснива са пуним радним временом.

Поред општих услова предвиђених законом, при избору кандидата за директора Института, цениће се и да ли кандидат испуњава следеће услове и то:

  • да је истакнути научни радник из области биотехничких наука из области пољопривреде са докторатом наука и научним или наставним звањем;
  • да има искуство у планирању и руковођењу научноистраживачким радом;
  • да има искуство у руковођењу саветодавним пословима и примењеним истраживањима из области пољопривреде.

Уз пријаву на конкурс кандидат за директора треба да достави:

  • доказ о научном звању, односно одговарајућем наставном звању;
  • радну биографију, са посебним освртом на постигнуте резултате и приложеним доказима о искуству у руковођењу;
  • програм и план рада и развоја Института за наредне 4 (четири) године, усклађен са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије;
  • дипломе (доказе о стручној спреми);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење о држављанству;
  • уверења надлежног органа да није кажњаван за привредни преступ, као и да се против њега не води истрага и да против њега није покренут поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, не старије од 6 месеци.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставити на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 68б, са назнаком »За конкурсну комисију«.

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Боба Тадић имејл: btadic@ipn.co.rs или телефон: 011/2750-386 и 011/2751-622.